Zákazky

1. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Projektová dokumentácia - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I – zariadenie podporovaného bývania /typ I/

            Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 26.06.2023 o 10:45 hod.

            Súťaž aktívna. Znenie podmienok v priloženom súbore pod textom č. 1.1

 

2. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Projektová dokumentácia - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II – zariadenie podporovaného bývania /typ G/

            Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 26.06.2023 o 12:45 hod.

            Súťaž aktívna. Znenie podmienok v priloženom súbore pod textom č. 2.1