Informácie pre záujemcu

Podmienky prijatia občana do Domova sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva na vyšší územný celok alebo priamo nášmu zariadeniu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove poskytuje sociálne služby podľa:

  • § 38 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, do dovŕšenia dôchodkového veku a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
  • § 39 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.