Postup prijatia klienta do zariadenia

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách a to postupom, ktorý je platný od 1.3.2017.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa.

Záujemca musí požiadať o:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vydanie posudku a rozhodnutia VÚC o odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivá "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby", "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a iné potrebné tlačivá nájdete na našej internerovej stránke v položke "Tlačivá na stiahnutie" alebo na webovej stránke www.trnava-vuc.sk. Žiadosti sa podávajú na príslušnom samosprávnom kraji, odbor sociálnej pomoci.

 

POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu potrebujete:

  • Tlačivo  "Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" , v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.
  • Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár- nie starší ako 6 mesiacov.
  • Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnej pomoci
Oddelenie posudkových činností
Starohájska 10
917 01 Trnava

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z VÚC.

  • Do 30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z VÚC si potvrdíte právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na VÚC alebo poštou.