Poskytované služby

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove (ďalej len "zariadenie") sa  služby poskytujú fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Služby sa poskytujú celoročnou pobytovou formou.

Odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rozvoj pracovných zručností

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva   

Ďalšie činnosti:

 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Doplnkové služby:

 • masáž
 • externý kaderník
 • pedikúra
 • voľnočasové aktivity
 • bohoslužby mimo zariadenia
 • celodenné výlety na Slovensku i v zahraničí
 • rekreačné pobyty na Slovensku i v zahraničí.

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti a služby sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.

Terapie realizované s klientmi

Arteterapia
Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, uvoľnenie a  schopnosť komunikovať prostredníctvom sabavyjadrenia a tým dosiahnuť odstránenie alebo zmierenie ťažkostí zdravotne postihnutého človeka.

Bazálna stimulácia
Bazálna stimulácia umožňuje vnímať klientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Vďaka tejto metóde si ťažko zdravotne postihnutí klienti  môžu uvedomovať svoje potreby, vnímať vlastné telo a okolie.