O nás

 

 

STRATEGICKÁ VÍZIA, POSLANIE A CIELE ZARIADENIA NA ROKY

2023-2027

 

Vypracoval: Mgr. Judita Huszárová - Sociálna pracovníčka 01.02.2023

Posúdil: Mgr. Vladislav Kmeť - Riaditeľ DSS 01.02.2023

Schválil

 

 

            Poslaním nášho zariadenia je poskytovať odborné a adresné sociálne služby na profesionálnej úrovni spoluobčanom s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným postihnutím na základe ich individuálnych potrieb, možností zariadenia a v súlade s platnou legislatívou ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja. Poslaním zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa v jeho živote v komunite.

            Pri napĺňaní nášho poslania staviame na prijatých hodnotách, a preto pracujeme:

 • Čestne a angažovane
 • Dôstojne a s rešpektom
 • Individuálne a zmysluplne
 • V atmosfére dôvery a láskavosti

         Strategická vízia zariadenia pri pobytovej službe je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Vízia zariadenia vychádza zo základných dokumentov, ktoré sú záväzné pre celú Slovenskú republiku a medzinárodné spoločenstvo :

 •  Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity
 •  Zabezpečiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť
 •  Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
 •  Zabezpečiť individualizáciu uspokojovania všetkých potrieb pre prijímateľov s konečným cieľom ukončenia pobytu v inštitucionálnom zariadení

Ciele

Poskytovať sociálnu službu spôsobom, ktorý umožní aby sa prijímateľ zmenil na občana, ktorý má právo sa rozhodovať o svojom živote a aby mohol využívať cielenú a individualizovanú sociálnu službu, pomocou ktorej je schopný žiť plnohodnotný život.

Podporovať zamestnancov v tom, aby sa zmenili na poradcov, ktorí poskytujú nielen odbornú, ale aj primeranú pomoc a to práve v oblasti, v ktorej má občan potrebu.

 Podporovať a inšpirovať obyvateľov obcí, miest a príbuzných prijímateľov k tomu, aby sa menili na jednu veľkú komunitu, v ktorej slovo handicap a podobné výrazy strácajú svoj význam, kde všetci aktéri sú si rovní.

Hodnotiť kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb podľa toho, ako sa prijímateľ cíti a v akej miere bude plnohodnotnou súčasťou celkového diania v komunite.

 

 

Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečenie vyššej kvality života prijímateliek, ktorú dosiahneme transformáciou starostlivosti o ľudí s postihnutím z inštitucionálnej na komunitnú formu starostlivosti. V porovnaní s poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, kde prijímateľky sa stávajú závislými na poskytovaných službách a sú zjavne viditeľné znaky inštitucionalizácie, nový systém zabezpečenia starostlivosti zvyšuje kvalitu života prijímateliek.

Ďalšími cieľmi sú:

 •  príprava prijímateliek na zmenu a na nový spôsob života,
 •  ich začlenenie do spoločnosti,
 •  poskytovanie primeranej podpory,
 •  umožnenie kontroly človeka nad vlastným životom

Transformácia zariadenia v rámci procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

 Cieľ: vytvoriť dôstojné podmienky samostatného bývania, zabezpečiť podmienky pre nezávislý život – prostredníctvom transformácie v súčasnosti poskytovaných inštitucionálnych sociálnych služieb na komunitné so zvýšením kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom ich budovania, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie .

Špecifické ciele:

 •  poskytovať sociálne služby na základe identifikovaných individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb,
 •  umožniť slobodný a nezávislý spôsob života prijímateľov v prirodzenom prostredí s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov,
 •  zriadiť novovzniknuté domácnosti pre prijímateľov sociálnych služieb v súlade s kritériami transformácie v bežnej zástavbe rodinných domov v obci Medveďov,
 •  podporovať koedukáciu a smerovať k vytváraniu koedukovaných domácností,
 •  zriadiť centrum denných aktivít na dennú aktivizáciu a terapeutické činnosti pre prijímateľov a záujemcov z komunity v obci Medveďov,
 •  vytvoriť administratívne stredisko a technické zázemie zariadenia v obci Medveďov,
 •  poskytovať komunitné sociálne služby a základné sociálne poradenstvo okrem prijímateľov aj pre členov komunity,
 •  zabezpečiť a sprostredkovať sociálnu a pracovnú integráciu, súkromie (sociálne vzťahy, možnosť voľby atď.),

Vízia a strategické ciele zariadenia podliehajú pravidelnej validácii a prehodnocovaniu, ktoré sa realizuje raz ročne alebo podľa potreby. Za aktualizáciu je zodpovedný manažér kvality spolu s tímom kvality.

 

 

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete nawww.npdi.gov.sk

 

 

 

                          

 

Podpora deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Medveďov

(kód projektu ITMS2014+: NFP312041BTL8)

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove úspešne zapojil do výzvy „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“ Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01) a v období od 06/2022 do 10/2023 implementuje projekt Podpora deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Medveďov.

Hlavným cieľom projektu je v súlade s podmienkami Operačného programu Ľudské zdroje podpora pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť aktívnym začlenením do komunity s cieľom podporovať rovnaké príležitosti.

Projekt poskytuje odbornú podporu pre zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia v realizácii transformačného plánu, ktorého výsledkom bude poskytovanie pobytových sociálnych služieb komunitnou formou. Hlavným cieľom nových foriem poskytovaných služieb je poskytovanie potrebnej podpory na základe individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov.

Manažér zabezpečenia výkonu transformačného plánu poskytuje podporu pre transformačný tím v napĺňaní cieľov naplánovaných v transformačnom pláne, prioritne oblasti nových služieb, personálnej a organizačnej štruktúry v zmysle plánovanej logistiky. Jeho úlohou je koordinovať komunikačnú stratégiu zariadenia zameranú na cieľové skupiny (zamestnanci zariadenia, prijímatelia sociálnych služieb, rodinní príslušníci/opatrovníci prijímateľov, verejnosť, zriaďovateľ).

Úlohou odborných konzultantov je vedenie prijímateľov a zamestnancov procesom deinštitucionalizácie.

Oblasti, v ktorých poskytujeme podporu cieľovej skupine projektu sú hlavne:

- príprava prijímateľov na samostatný život v komunite,

- aktivizácia a uplatnenie sa na otvorenom trhu práce,

- realizácia a úprava bezbariérového prostredia,

- supervízie pre zamestnancov a podľa záujmu aj pre prijímateľov.

 

Časový rámec realizácie projektu:                            06/2022 – 10/2023

 

Celková výška oprávnených výdavkov:                  73 516,55 €

 

Percento spolufinancovania z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu:            100%

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

O nás

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove je zriadený Trnavským samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove (ďalej len "zariadenie") vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti. Starostlivosť bola zameraná na dievčatá a neskôr aj ženy s mentálnym postihnutím. V súčasnosti zariadenie poskytuje starostlivosť 46 klientom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí. Starostlivosť sa poskytuje celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú.

V roku 2005 - v rámci projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb" - bola realizovaná výstavba nového objektu v radovej zástavbe obce. Zariadenie je v prevádzke od  1. februára  2006 pod názvom „Vila Viktória", v ktorom majú umiestnené klientky  vytvorené ideálne  podmienky pre integrovaný život.

Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby vychádzajúce z vyslovených a nevyslovených požiadaviek klienta.

Medzi základné okruhy činností zariadenia patria:

 • sebaobslužné úkony zamerané na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa samostatnosti
 • činnosti v areáli zariadenia zamerané na vytváranie a precvičovanie elementárnych pracovných zručností
 • remeselné práce ako tkanie kobercov a pletenie košíkov
 • práce v okrasnej a úžitkovej záhrade zamerané na správnu manipuláciu s jednoduchým náradím a vytvorenie základných zručností pri pestovaní
 • vytváranie podmienok na zapájanie sa do kultúrno-spoločenských aktivít
 • rekreačné pobyty pre klientov na Slovensku aj v zahraničí.