O nás

AKTUÁLNY OZNAM!

 


Na základe vyhlásenia núdzového stavu na území SR a z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie ochorenia COVID-19 v našom zariadení znovu platí

ZÁKAZ NÁVŠTEV


až do odvolania.

 

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme!

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove je zriadený Trnavským samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove (ďalej len "zariadenie") vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti. Starostlivosť bola zameraná na dievčatá a neskôr aj ženy s mentálnym postihnutím. V súčasnosti zariadenie poskytuje starostlivosť 46 klientom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí. Starostlivosť sa poskytuje celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú.

V roku 2005 - v rámci projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb" - bola realizovaná výstavba nového objektu v radovej zástavbe obce. Zariadenie je v prevádzke od  1. februára  2006 pod názvom „Vila Viktória", v ktorom majú umiestnené klientky  vytvorené ideálne  podmienky pre integrovaný život.

Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby vychádzajúce z vyslovených a nevyslovených požiadaviek klienta.

Medzi základné okruhy činností zariadenia patria:

  • sebaobslužné úkony zamerané na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa samostatnosti
  • činnosti v areáli zariadenia zamerané na vytváranie a precvičovanie elementárnych pracovných zručností
  • remeselné práce ako tkanie kobercov a pletenie košíkov
  • práce v okrasnej a úžitkovej záhrade zamerané na správnu manipuláciu s jednoduchým náradím a vytvorenie základných zručností pri pestovaní
  • vytváranie podmienok na zapájanie sa do kultúrno-spoločenských aktivít
  • rekreačné pobyty pre klientov na Slovensku aj v zahraničí.