Cenník

Úhrady za poskytované služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove platné od 01.02.2024

Domov sociálnych služieb

 • Úhrada za ubytovanie - 36,18 - 57,96 EUR/mesačne
 • Úhrada za užívanie spoločných priestorov - 10,00 EUR/mesačne
 • Úhrada za užívanie nebytového priestoru(odkladací priestor) - 1,40 EUR/mesačne
 • Úhrada za stravovanie - 172,50 EUR/mesačne
 • Úhrada za pomoc pri odkázanosti VI. stupeň - 91,50 EUR/mesačne
 • Úhrada za upratovanie - 15,00 EUR/mesačne
 • Úhrada za pranie, žehlenie - 4,50 - 15,00 EUR/mesačne

 

 • Úhrada celkom - 331,08 - 363,36 EUR/mesačne

Špecializované zariadenie "Vila Viktória"

 

 • Úhrada za ubytovanie - 64,14 - 70,38 EUR/mesačne
 • Úhrada za užívanie spoločných priestorov - 10,00 EUR/mesačne
 • Úhrada za užívanie nebytového priestoru(odkladací priestor) - 1,40 EUR/mesačne
 • Úhrada za stravovanie - 172,50 EUR/mesačne
 • Úhrada za pomoc pri odkázanosti VI. stupeň - 91,50 EUR/mesačne
 • Úhrada za upratovanie - 15,00 EUR/mesačne
 • Úhrada za pranie, žehlenie - 4,50 - 15,00 EUR/mesačne

 

 Úhrada celkom - 359,04 - 375,78 EUR/mesačne

Výška úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti

Výška úhrady za nadštandardné služby (napr. kadernícke služby, pedikúra, manikúra, kozmetické služby a iné) sa určí v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a prijímateľom sociálnej služby. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby.

Výška úhrady na mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení je:

- 0,10 € /denne za užívanie chladničky

- 0,10 € /denne za užívanie televízora

- 0,10 € /denne za užívanie mikrovlnnej rúry

- 0,10 € /denne za užívanie elektrického sporáka

- 0,10 € /denne za užívanie pračky

a 0,05 €/denne za užívanie ďalšieho spotrebiča za jeden spotrebič

 

Podrobný rozpis cenníka nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 a vo Smernici o podmienkach poskytnutia sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby č. SM 01/2024.