Opatrenia v súvislosti s COVID-19

OZNAM

NA ZÁKLADE „PLÁNU UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH V MEDVEĎOVE

s účinnosťou OD 15.06.2020 až do odvolania.

POSTUPNE SPRÍSTUPŇUJE NÁVŠTEVY PRIJÍMATEĽOV

ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v danom okrese môže poskytovateľ pristúpiť k dočasnému obmedzeniu platnému pred uvoľňovaním a to neumožnenie vykonanie návštev osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2 môže byť  povolená jednočlenná návšteva  iba pre  jedného klienta (resp. manželský  pár, súrodencov)

 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy musia byť fyzické osoby  vzdialené  od seba minimálne  na 2 metre

 

Ak zariadenie má areál, je  vhodné identifikovať/vyhradiť  v ňom miesta pre návštevy v prípade vhodného počasia

 

Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík)

 

Dĺžka návštevy

 30-60 minút

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

 max. 1 (obmedzenia pre deti ako návštevníkov)

 

Ohlasovanie návštev vopred

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24/48 hod. vopred kvôli lepšej organizácii,  pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí)

 

Kontaktná osoba pre návštevy

Mgr. Judit Vércseová – sociálna pracovníčka

Tel. kontakt : 0315541105

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch, od 13 : 00 – do  15 : 00

 

V dňoch pracovného odpočinku,  od 13 : 00 – do 15 : 00

 

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

 

Webová stránka, vstupná brána zariadenia

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

Odporúčame, aby sa hlásili vopred

Vstupná kontrola

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia),

 

Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty) a súhlas s Návštevným poriadkom (pozri príloha ČESTNÉ PREHLÁSENIE)

 

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia, - altánok v areáli DSS.

Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –epidemiológických podmienok,  - 1 návšteva maximálne 60 minút.

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOPP

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy povolené

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná

 

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), je vhodné určiť aký čas medzi návštevami je potrebný na dezinfekciu – definovať spôsob a zodpovednosť za vykonanie dezinfekcie