Opatrenia v súvislosti s COVID-19

 

 

Usmernie k návštevám - platné od 27.7.2021:

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach
sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu v súlade s SDPT SARS-CoV-2


Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19, MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb.


Návšteva je pri vstupe do zariadenia (vo fáze monitoring, v stupňoch ohrozenia a stupňoch varovania) povinná sa preukázať:
 potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
 potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo
 potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test).


Pre nezaočkované návštevy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, vytvorí zariadenie sociálnych služieb možnosť testovania (AG testom) priamo v zariadení sociálnych služieb, pričom zariadenie sociálnych služieb si určí podmienky testovania (čas testovania, spôsob nahlasovania testovania a pod.).


*status plne zaočkovanej osoby znamená:
- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
**potvrdenie nesmie byť staršie:
- ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

 

Plán a režim uvoľňovania opatrení v DSS Medveďov :

 

    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove pristupuje k postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19. Na postup a rýchlosť uvoľňovania opatrení môže mať vplyv aktuálna epidemiologická situácia, opatrenia ÚVZ SR, prípadne ďalšie usmernenia MPSVR.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť   obmedziť návštevy  opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  uvoľňovania opatrení.

 

POSTUPY PRE ZABEZPEČENIE NÁVŠTEV:

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2 môže byť  povolená jednočlenná návšteva  iba pre  jedného klienta

 

Vyhradené vnútorné priestory pre návštevy je nutné po každej návšteve vyvetrať a dezinfikovať

 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy musia byť fyzické osoby  vzdialené  od seba minimálne  na 2 metre

 

V prípade vhodného počasia sa návšteva vykoná v areáli zariadenia, altánok zariadenia.

V areáli zariadenia povoľujeme návštevu max. pre 4 osoby, fyzické osoby musia byť vzdialené od seba minimálne na 2 metre

 

Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík)

 

Dĺžka návštevy

 Max. 60 minút,

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

 max. 1 osba vo vnútorných priestoroch DSS

 max. 4 osoby pri návšteve v exteriéri DSS

 

Ohlasovanie návštev vopred

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24/48 hod.  kvôli lepšej organizácii,  pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí)

 

Kontaktná osoba pre návštevy

Mgr. Judit Vércseová – sociálna pracovníčka

Tel. kontakt : 0315541105

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch preferované návštevné hodiny od 09 : 00 – do  15 : 00, prípadne podľa individuálnej dohody

 

V dňoch pracovného odpočinku preferované návštevné hodiny  od 09 : 00 – do 15 : 00, prípadne podľa individuálneho posúdenia

 

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

 

Webová stránka, vstupná brána zariadenia

 

 

ODPORÚČANÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

Odporúčame usmerniť, aby sa hlásili vopred

Vstupná kontrola

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia),

 

Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty)

Návštevy sa musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID 19, nie starším ako 48 hodín pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní.

 

Ak sa návšteva nevie preukázať negatívnym testom alebo potvrdením o kompletnom zaočkovaní, prípadne ak vykazuje známky respiračného ochorenia personal DSS má právo pred vstupom návštevy do areálu DSS vykonať antigénové testovanie návštevy, povoliť vstup návštevy je možný až po negatívnom výsledku tohto testovania.

 

 

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia, - altánok v areáli DSS.

Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –epidemiológických podmienok,  - 1 návšteva maximálne 60 minút.

Podmienky pre návštevníkov   

 

Návšteva používa po celý čas respirátory FFP2 a určené OOP.  Počas trvania návštevy je povinné nosenie respirátora FFP2 aj u PSS.

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy povolené

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná

 

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), medzi návštevami je potrebné rátať s hodinovými odstupmi na vykonanie dezinfekcie, za dezinfekciu priestorov je zodpovedný službukonajúci personál

 

 

POSTUPY PRE ZABEZPEČENIE POBYTU PSS V DOMÁCOM PROSTREDÍ :

 

DSS umožňuje pobyt v domácom prostredí pre PSS za dodržania týchto podmienok:

Osoba, ktorá berie PSS na víkendový pobyt ev. dovolenku do domáceho prostredia sa musí preukázať s negatívnym antigénovým testom a podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Po návrate do DSS prijímateľka sociálnej služby absolvuje antigénový test pred vstupom do zariadenia a následne je umiestnená do izolácie po dobu 8 dní s intenzívnym sledovaním jej zdravotného stavu. U PSS po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS – CoV 2 je možné po individuálnom zvážení upustiť od karantény.

Antigénové testovanie a následná 8 - dňová karanténa sa po návrate PSS do zariadenia sa bude vyžadovať aj od PSS, ktoré prekonali COVID -19 i keď neuplynula doba 180 dní od prekonania choroby.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY V DSS :

 DSS v rámci uvoľňovania opatrení povoľuje organizovanie spoločenských aktivít do 6 osôb vrátane zamestnancov, po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS – CoV 2, povoľuje sa organizovanie spoločenských aktivít v areáli zariadenia bez obmedzenia.

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY :

DSS v rámci uvoľňovania opatrení povoľuje organizovanie športových  aktivít do 10 osôb vrátane zamestnancov, po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS – CoV 2, povoľuje sa organizovanie športových aktivít v areáli zariadenia bez obmedzenia.

DUCHOVNÁ SLUŽBA :

DSS povoľuje bohoslužby výlučne pre osoby z DSS, v areáli DSS bez obmedzenia. Počas trvania bohoslužby sú zamestnanci a PSS povinný nosiť respirátor FFP2.

 

SLUŽBY KADERNÍKA, HOLIČA, PEDIKÉRA A POD. :

DSS povoľuje služby výhradne v areáli DSS, za podmienky vykonania antigénového testu s negatívnym výsledkom u poskytovateľa služby, pred jeho vstupom do zariadenia.

 

ZDRAVOTNÉ SLUŽBY :

Mimo areálu DSS len v nevyhnutných prípadoch, po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS – CoV 2, bez obmedzenia.

 

DODÁVATEĽSKÉ, REVÍZNE, REKONŠTRUKČNÉ A STAVBÁRSKE PRÁCE :

Podľa vyhodnotenia poskytovateľa služby v súlade s platnými opatreniami, za podmienky vykonania antigénového testu s negatívnym výsledkom, pred vstupom do zariadenia. Tieto osoby sú povinné počas prítomnosti v areáli zariadenia nosiť respirátory FFP2.