O nás

 

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete nawww.npdi.gov.sk

 

 

 

 

 

 

O nás

 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove je zriadený Trnavským samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove (ďalej len "zariadenie") vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti. Starostlivosť bola zameraná na dievčatá a neskôr aj ženy s mentálnym postihnutím. V súčasnosti zariadenie poskytuje starostlivosť 46 klientom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí. Starostlivosť sa poskytuje celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú.

V roku 2005 - v rámci projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb" - bola realizovaná výstavba nového objektu v radovej zástavbe obce. Zariadenie je v prevádzke od  1. februára  2006 pod názvom „Vila Viktória", v ktorom majú umiestnené klientky  vytvorené ideálne  podmienky pre integrovaný život.

Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby vychádzajúce z vyslovených a nevyslovených požiadaviek klienta.

Medzi základné okruhy činností zariadenia patria:

  • sebaobslužné úkony zamerané na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa samostatnosti
  • činnosti v areáli zariadenia zamerané na vytváranie a precvičovanie elementárnych pracovných zručností
  • remeselné práce ako tkanie kobercov a pletenie košíkov
  • práce v okrasnej a úžitkovej záhrade zamerané na správnu manipuláciu s jednoduchým náradím a vytvorenie základných zručností pri pestovaní
  • vytváranie podmienok na zapájanie sa do kultúrno-spoločenských aktivít
  • rekreačné pobyty pre klientov na Slovensku aj v zahraničí.