Podmienky kvality

Podmienky kvality sociálnych služieb stanovuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách rovnako pre všetky zariadenia na celom území Slovenskej republiky, ktoré sú zadefinované v prílohe č. 2 k zákonu o sociálnych službách. Systém implementácie podmienok kvality je súbor opatrení a postupov, ktoré zabezpečuje plnenie požiadaviek podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách.

Cieľom implementácie podmienok kvality je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dosiahnutie maximálneho možného bodového hodnotenia pri hodnotení plnenia podmienok kvality.

Riadenie a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb v zariadení realizujeme prostredníctvom nasledujúcich zásad, zameranie sa na klienta, zapojenie pracovníkov, procesný prístup, trvalé zlepšovanie.
V súčasnosti sa v zariadení zavádza systém implementácie podmienok kvality, ktorého účelom je neustáleho zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb, ktoré vychádzajú z vyslovených a nevyslovených požiadaviek nášho klienta.

Na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb využívame nasledovné nástroje:

  • Cyklus PDCA
  • Interdisciplinárny tím
  • Manažér kvality
  • Príručka implementácie podmienok kvality
  • Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
  • Riadenie rizík a chýb
  • Riadená dokumentácia výkonov
  • Zlepšovateľské projekty
  • Interné audity a externé kontroly.