Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 Z M L U V A  č.  ..........

 

 

o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb v Medveďove podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.)

 

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

 

 1. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove               

      Zastúpený:                     ........................................

           Sídlo:                             ........................................

           IČO:                              ........................................

           Bankové spojenie:         ........................................

           Číslo účtu:                     ........................................

           (ďalej len „poskytovateľ“)

   

 2. Prijímateľka sociálnej služby: Meno a priezvisko prijímateľky sociálnej služby

           Dátum narodenia:         ........................................                OP: ........................................

     Bydlisko:                       ........................................

                                           ........................................

          

           Kolízny opatrovník/zákonný zástupca:

           Meno a priezvisko:      ........................................

           Adresa:                         ........................................

   

            (ďalej len „prijímateľka“)

   

          

  Čl. II

  PREDMET ZMLUVY

   

  Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby podľa § 38 v Domove sociálnych služieb / podľa § 39 v Špecializovanom zariadení / zákona č. 448/2008 Z.z. za podmienok ustanovených v tejto zmluve.

   

   

  Čl. III

  DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

   

  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľky z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb/v špecializovanom zariadení.

   

  Čl. IV

  MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

   

 1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľke v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove/v Špecializovanom zariadení „Vila Viktória“ (názov, sídlo zariadenia) (ďalej len „zariadenie“) v x lôžkovej izbe č.......,  prízemie/poschodie.

 2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu prijímateľke od  DD.MM.RRRR, pobytovou formou – celoročne na čas neurčitý/ určitý do DD.MM.RRRR.

 

Čl. V

VECNÝ ROZSAH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľke v zariadení

a) poskytovať:

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

 • základné sociálne poradenstvo

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 • sociálna rehabilitácia

 • ubytovanie

 • stravovanie

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 • osobné vybavenie

  b) zabezpečovať:

 • ošetrovateľskú starostlivosť

 • rozvoj pracovných zručností

 • záujmovú činnosť

  c) utvárať podmienky:

             -     na  úschovu cenných vecí.

   

  Čl. VI

  SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPOSOB JEJ URČENIA

   

 1. Poskytovateľ určuje prijímateľke úhradu za sociálnu službu v sume XXX,XX  €/mesačne podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. XX/XXXX (ďalej len VZN TTSK č. XX/XXXX).

 2. Suma zahŕňa:

 1. úhradu za stravovanie – celodenná strava racionálna                               xx.xx €/mesačne

 2. úhradu za bývanie                                                                                      xx.xx €/mesačne

 3. úhradu za pomoc pri odkázanosti                                                              xx.xx €/mesačne

 4. úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva                           xx.xx €/mesačne

 

 1. Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom   kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac. Výška úhrady je podľa článku XX, ods.X, VZN TTSK č.............. stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba prijímateľke poskytuje.

 2. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ a prijímateľka sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 3. Prijímateľke v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu musí zostať mesačne z jej príjmu najmenej 25% sumy aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak u prijímateľky nastanú zmeny v jeho príjme a majetku, úhrada za poskytovanú sociálnu službu bude upravená dodatkom k tejto zmluve v súlade  so zákonom č. 448/2008 Z.z. a VZN TTSK č....................

 5. Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti  je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

   

  Čl. VII

  SPOSOB PLATENIA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

   

 1. Prijímateľka sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

  - prevodom z účtu

  - poštovou poukážkou

  - v hotovosti do pokladne zariadenia.

 2. Prijímateľka neplatí úhradu za stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase jej neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou.

 3. Prijímateľke sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v zariadení najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

    

  Čl. VIII

  PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

   

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľke sociálnu službu na odbornej úrovni, v rozsahu uvedenom v Čl. IV tejto zmluvy.

 2. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľky.

 3. Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľku podľa jej schopností a možností.

 4. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľky do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľky a pri rešpektovaní jej osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

 5. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľke.

 6.  Poskytovateľ uzatvára dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie za sociálnu službu.

   

  Čl. IX

  PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

   

 1. Prijímateľka má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby v rozsahu uvedenom v článku IV  tejto zmluvy.
 2. Prijímateľka má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
 3. Prijímateľka má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.       
 4. Prijímateľka má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateliek za podmienok určených poskytovateľom.
 5. Prijímateľka má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.
 6. Prijímateľka vyhlasuje, že nezamlčala žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jej telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.
 7. Prijímateľka je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume a v termíne dohodnutých v Čl. VI a Čl. VII.
 8. Prijímateľka zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi  v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby.

 

Čl. X

OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od DD.MM.RRRR/ určitú od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

 2. Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí  byť písomná a musí byť doručená druhej strane.

 3. Prijímateľka môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

 4. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z týchto dôvodov:         

 1. prijímateľka hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo  nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,

 2. prijímateľka neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa Čl.VI ods. 4.

 3. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,

 4. vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

 5. prijímateľka bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

 1. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

 

Čl. XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných a písomných dodatkov.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Výpočtový list.

 3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a VZN TTSK.

 4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľku.

 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

   

   

   

  V Medveďove, dňa .....................

   

  za prijímateľku:                                                                                     za poskytovateľa:

   

   

   

   

  …........................................................                                  …...................................................

  (meno a priezvisko)                                                                           (meno a priezvisko)

  súdom stanovený                                                                             riaditeľ(ka) zariadenia

  kolízny opatrovník/ zákonný zástupca

   

  (meno a priezvisko)

  prijímateľka sociálnej služby