Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 

Z M L U V A  č.  ..........

 

o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb v Medveďove podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.)

 

 

Čl. I

 

ZMLUVNÉ STRANY

 

 1. Poskytovateľ sociálnej služby: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove               

    Zastúpený:                     ........................................

         Sídlo:                             ........................................

         IČO:                              ........................................

         Bankové spojenie:         ........................................

         Číslo účtu:                     ........................................

         (ďalej len „poskytovateľ“)

 

2.  Prijímateľ sociálnej služby: Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby

         Dátum narodenia:          ........................................                OP: ........................................

   Bydlisko:                       ........................................

                                          ........................................

        

         Zákonný zástupca, opatrovník určený súdom ( iba ak je prijímateľ sociálnej služby zbavený  

         spôsobilosti na právne úkony ) :

         Meno a priezvisko:      ........................................

         Adresa:                         ........................................

 

         (ďalej len „prijímateľ“)

        

Čl. II

 

PREDMET ZMLUVY

 

Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove podľa § 38 v Domove sociálnych služieb / podľa § 39 v Špecializovanom zariadení / zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

 

 

 

 

 

Čl. III

 

DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa sociálnej služby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v  domove sociálnych služieb/v špecializovanom zariadení.

 

Čl. IV

 

MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

1. Deň začatia poskytovania sociálnej služby :

2. Čas poskytovania sociálnej služby : doba neurčitá

3. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby v  Domove sociálnych              služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, 930 07 Medveďov / v Špecializovanom zariadení Villa Viktória, Medveďov 254, 930 07 Medveďov. ( ďalej len „ zariadenie „ ).

Poskytovateľ môže prijímateľovi sociálnej služby poskytovať sociálne služby aj mimo zariadenia DSS, v rámci kultúrnych, spoločenských, rekreačných aktivít s prihliadnutím na jeho zdravotný stav.

4. Prijímateľ sociálnej služby bude ubytovaný v izbe č............,  prízemie/poschodie. Poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo na presťahovanie prijímateľa sociálnej služby na inú izbu z dôvodu nutnosti riešenia spolunažívania klientov zariadenia.

 

Čl. V

VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby poskytne celoročnú pobytovú formu sociálnej služby.

2. Poskytovateľ sociálnej služby poskytne sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. ( Domov sociálnych služieb )/ fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

3. Poskytovateľ sociálnej služby poskytne prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

4. Poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby podľa jeho schopností, záujmov a potrieb ďalej zabezpečí rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

5. Poskytovateľ sociálnej služby môže podľa § 15 zákona o sociálnych službách vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 zákona o sociálnych službách, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje nie je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie.

6. Poskytovateľ sociálnej služby nemôže poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

7. Rozsah poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby bude stanovený na základe stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorú prijímateľ preukazuje právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a bude špecifikovaný v individuálnom pláne prijímateľa.

 

 

Čl. VI

 

ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA

 

1.   Poskytovateľ určuje prijímateľovi sociálnej služby úhradu za sociálnu službu v sume.................   €/mesačne podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 a podľa Smernice o podmienkach poskytnutia sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby č. SM 01/2024.

 

Suma zahŕňa:

      a)  úhradu za stravovanie – celodenná strava racionálna                                      ...........€/mesačne

      b)  úhradu za ubytovanie                                                                                      .......... €/mesačne

 1. úhradu za pomoc pri odkázanosti (zaopatrenie)                                             ......... €/mesačne

      d)  úhradu za upratovanie                                                                                     .......... €/mesačne

      e)  úhradu za pranie, žehlenie, údržbu šatstva                                                      .........../mesačne

 

2.   Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom   kalendárnom mesiaci sa  rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva.

3.  Určenie sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa vypočíta ako 30-násobok dennej sadzby za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby alebo za odkázanosť na dohľad, za ktoré sa platí úhrada pri celoročnej pobytovej forme, paušálnej sumy úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a paušálnej sumy na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby za užívanie nebytového priestoru, ktorý slúži prijímateľovi sociálnej služby ako odkladací priestor a netvorí súčasť obytnej miestnosti.

4.  Určenú sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu platí prijímateľ sociálnej služby v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom sa mu sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Pri nástupe do DSS počas príslušného kalendárneho mesiaca platí prijímateľ sociálnej služby za tento mesiac pomernú časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu dní, počas ktorých sa mu sociálna služba poskytuje.

Prijímateľ sociálnej služby neplatí sumu úhrady za stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby alebo za dohľad v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

Prijímateľovi sociálnej služby sa vráti pomerná časť zo zaplatenej určenej sumy úhrady za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci a to znížením úhrady za sociálnu službu v mesiaci.

5.   Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie, uhradí sumu úhrady za stravovanie podľa skutočne odobratých jedál.

     Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

6.  Prijímateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% zo sumy aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu – môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba prostredníctvom dohody o platení časti úhrady. Ak nie je iná osoba, s ktorou sa uzavrie dohoda o doplatku, postupuje sa v súlade s § 73 ods. 14 zákona o sociálnych službách.

7.   Podrobný rozpis výpočtu úhrady za poskytnutú sociálnu službu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.     Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení  sociálnych služieb. Za nadštandardné služby alebo činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú nad rámec poskytovania sociálnej služby. Za nadštandardné služby sa považuje aj sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby mimo zariadenie, ak tento nie je odkázaný na sprievod alebo dohľad. Výšku úhrady za nadštandardné služby si určí poskytovateľ vo svojom internom predpise.  Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby a v súlade s platným cenníkom zariadenia zverejnenom na webovom sídle.

 

Čl. VII

 

PODMIENKY ZMENY SUMY ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

 

1.      Zmluvné strany sa dohodli, že ak u prijímateľa sociálnej služby nastanú zmeny v jeho príjme a majetku, úhrada za poskytovanú sociálnu službu bude upravená dodatkom k tejto zmluve v súlade zo zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN TTSK č. 89/2023

2.      Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy  bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takto upravená denná sadzba za užívanie 1 m2 je účinná od  prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola miera inflácie vyhlásená. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy  bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o percentuálny rozdiel medzi výškou minimálnej mzdy v kalendárnom roku, v ktorom bola k 1. januáru oznámená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a výškou minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.  Po uplatnení valorizácie zverejní TTSK percentuálny rozdiel spolu so sumou úhrady  na svojej elektronickej úradnej tabuli.

 

 

Čl. VIII

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 

Povinnosti poskytovateľa :

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnej služby sociálnu službu na odbornej úrovni, v rozsahu uvedenom v Čl. V tejto zmluvy.
 2. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať ho podľa jeho schopností a možností.
 3. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.
 4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby spôsobí zamestnanec poskytovateľa prijímateľovi sociálnej služby.
 6.  Poskytovateľ uzatvára dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie za sociálnu službu.

 

Poskytovateľ má právo :

 

 1.  Vstúpiť do obytného priestoru prijímateľa, ak nastane situácia, ktorá neznesie odklad a je nevyhnutný vstup na ochranu života, zdravia alebo majetku prijímateľa; ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku poskytovateľa.
 2.  Má nárok na náklady za spôsobenú škodu, ktorú mu spôsobil prijímateľ úmyselne alebo neúmyselne.
 3.  Má právo vyžadovať od prijímateľa, resp. najbližších príbuzných potrebnú súčinnosť pri poskytovaní sociálnych služieb.
 4.  Má právo vyžadovať od prijímateľa preukazovanie jeho príjmu a majetku, ako aj príjmu a majetku najbližších príbuzných, resp. zákonných dedičov v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o rodine.
 5.  Má právo žiadať od prijímateľa úhradu ceny za poskytovanie sociálnej služby.
 6. Má právo na presťahovanie prijímateľa sociálnej služby na inú izbu z dôvodu nutnosti riešenia spolunažívania klientov zariadenia.

 

 

 

 

 

 

Čl. IX

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

 

 

Práva prijímateľa sociálnej služby

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby v rozsahu uvedenom v článku V  tejto zmluvy.
 2. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
 3. Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.   
 4. Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby za podmienok určených poskytovateľom.
 5. Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.
 6. Prijímateľ sociálnej služby má právo domáhať sa svojich práv v zmysle Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, konvencií, deklarácií a chárt.

 

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby :

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.
 2. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v dohodnutej výške a termíne.
 3. Prijímateľ sociálnej služby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi  v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby.
 4.  Predložiť poskytovateľovi rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške príjmu alebo majetkových pomeroch rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady platenej prijímateľom, najneskôr do 8 dní odo dňa oboznámenia sa s touto skutočnosťou a uzatvoriť s poskytovateľom dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava výšky úhrady platenej prijímateľom.
 5.  Nezamlčať svoj majetok, ako aj majetok najbližších príbuzných (manžel, manželka, deti, rodičia), resp. zákonných dedičov, v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o rodine.
 6.  Zaplatiť náklady za spôsobenú škodu, ktorú spôsobil poskytovateľovi úmyselne alebo neúmyselne.
 7.  Je povinný zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych službách, ak si to poskytovateľ vyžiada.
 8. Dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku poskytovateľa, pravidlá spoločenského spolunažívania, dobrých mravov a najmä nepožívať alkoholické nápoje.
 9.  Nepoužívať žiadne vlastné elektrospotrebiče bez súhlasu poskytovateľa, najmä však elektrický varič, ponornú špirálu, mikrovlnnú rúru, chladničku a iné.

 

 

Čl. X

 

UKONČENIE ZMLUVY

 

 1. Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí  byť písomná a musí byť doručená druhej strane.
 2. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.
 3. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu v 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede z týchto dôvodov:     
 1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo tým, že nezaplatil dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady.
 2. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu.
 3. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.
 4. vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.
 5. Ak z dôvodu zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby je mu potrebné zabezpečiť komplexnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení pre dlhodobo chorých občanov
 6. Ak bol prijímateľ sociálnej služby prijatý do iného zariadenia sociálnych služieb

 

 

Čl. XI

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných a písomných dodatkov.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Výpočtový list.
 3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č.448/2008 Z .z. o sociálnych službách, Občianskym zákonníkom a VZN TTSK.
 4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, a vzniknutý nedoplatok od nadobudnutia účinnosti VZN TTSK č. 89/2023 bude uhradený po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
 7. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Medveďove, dňa .....................

 

za prijímateľa:                                                                            za poskytovateľa:

 

........................................................                           …...................................................

(meno a priezvisko)                                                                          (meno a priezvisko)

súdom stanovený                                                                             riaditeľ zariadenia

kolízny opatrovníka

 

(meno a priezvisko)

prijímateľ sociálnej služby