Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:
písomne na adresu:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, 930 07
Medveďov
telefonicky: 031/55 41 105

elektronicky: e-mailom na adresu: 

Postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom TTSK o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy
Miesto a spôsob získania informácií
Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vybavuje za Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, 930 07 Medveďov,

telefón: 031/55 41 105, e-mail:

2. Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií:
Písomne – prostredníctvom pošty na adresu:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov 111, 930 07 Medveďov
Písomne osobným podaním - v úradných hodinách: pondelok – piatok od 7.00 do 15.00
Ústne – osobne v pracovných dňoch: Administratívna budova, kancelária č.1
Telefonicky – v pracovných dňoch na čísle: 031/55 41 105
Elektronickou poštou – na adresu:

3. Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, 930 07 Medveďov ( ďalej len „zariadenie“ ).
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
 • akým spôsobom doručenia informácií žiadateľ navrhuje:            

o ústne
o telefonicky
o faxom
o poštou
o elektronickou poštou
o osobným prevzatím
o nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne zariadenie so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je nevidiacou osobou alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma,
 • nevidiaca osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci-Blind“. Slabozraká osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti zariadenia bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve zariadenia žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, zariadenie žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená zariadeniu príslušného vo veci konať,
 • na žiadosť zariadenia písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.


Postúpenie žiadosti

1. Ak zariadenie, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenú žiadosť zariadenie bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú
žiadosť.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
 • informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 • informácie o postupe zariadenia pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých zariadenie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k zariadeniu,
 • sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony,
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Lehoty na vybavenie žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií zariadenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže zariadenie predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

Rozhodnutia

 • Ak zariadenie poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
 • Ak zariadenie žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 • Ak zariadenie v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu zariadenie o odmietnutí požadovanej informácie možno podaťodvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie podáva zariadenie, ktorý rozhodnutie vydal, alebo mal vydať.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu zariadenia rozhoduje Trnavský samosprávny kraj.
 • Trnavský samosprávny kraj rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania zariadenia.
 • Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

2. Z odvolania musí byť jasné:

 • kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 • čo sa navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 • podpis žiadateľa.

3. Obmedzenia prístupu k informáciám zariadenia nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú:

 • Ochrany utajovaných skutočností
 • Ochrany osobnosti a osobných údajov
 • Ochrany obchodného tajomstva:
 • Ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č.211/2000 Z. z.
 • Zoznam utajovaných skutočností
 • Plán krízového riadenia
 • Ochrana chránených osôb (Dokumentácia ochrany svedka)

Sadzobník úhrad nákladov

 • Zariadenie na účely § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií.
 • Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých materiálne náklady spojené svyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročila 1,65 EUR.
 • Úhrada materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií sa určí podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, ako súčet týchto nákladov:
  obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na kancelársky papier, obstaranie obalu, a to najmä na poštovné.
 • Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie buď v pokladni, bezhotovostným prevodom na účet zariadenia alebo poštovou poukážkou.

Sadzobník úhrad nákladov

1. Reprografické služby:
Formát A4 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej - 0,09 EUR
Formát A4 – vyhotovenie obojstranného listu čierno bieleho - 0,16 EUR
Formát A3 – vyhotovenie jednej strany čiernobielej - 0,16 EUR
Formát A3 – vyhotovenie obojstranného listu čiernobieleho - 0,23 EUR

2. Dátové médiá:
CD - 1,65 EUR

3. Poštové náklady:
Ak náklady, (vrátenie poštovného), nepresiahnu 1,65 EUR (vrátane), písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou podľa aktuálneho cenníka poštovných služieb - Podľa cenníka Slovenskej pošty

4. Obálky:
Formát A6 - 0,06 EUR
Formát A5 - 0,10 EUR
Formát A4 - 0,15 EUR

5. Náklady za poskytnutie informácií telefónom, faxom alebo e-mailom - Podľa cenníka poskytovateľa služby

6. Úhrada sa môže uskutočniť:
- Poštovou poukážkou
- Bankovým prevodom na číslo účtu, Štátna pokladnica, IBAN: SK36 8180 0000 0070 0049 2246
- V hotovosti do pokladne

 

 

 

SMERNICA O PRIJÍMANÍ A VYBAVOVANÍ PODNETOV

O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

 1. Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky - zákona č. 54/ 2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti") – v účinnom znení, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
 2. Táto smernica primerane upravuje postupy pri podávaní/prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, IČO: 00655651   – ďalej len DSS alebo Zariadenie, ako aj postupy a niektoré práva zamestnancov DSS oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Táto interná smernica upravuje tiež postup pri evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o súvisiacich oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. 
 3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ako aj jeho štatutárneho zástupcu.