EON

Ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu

V zmysle §72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je poskytovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá na inom verejne dostupnom mieste
a) priemerne ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len "EON") podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do februára príslušného rozpočtového roka,
b) priemerné EON podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.